ایّوب ایّوبی
الفبای زبان بلوْچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی) 
لینک دوستان
لینک های ویژه
نۏک بات سال: ۳ بیت( گال) په ۱۳۹۴

۱) پَدا مَرچی بلۏچستان بهارِنت*گل وبلبل پَدا مَرچی توارِنتّ

۲) بِشـَنزِنت اَوْر واِستونا مَرۏچی*جَنِت آپڃ په هر مُلکِ بلۏچی

۳) بلۏچستان بـِکـَن سبزوبهاران*بـِکـَن جَنّت منی مُلـْکـَئ ڌگاران

[ ۹۴/۰۱/۰۵ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

[ ۹۳/۱۱/۲۲ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

شُمئ مَزنـﭹـن عید مبارک بات

 

 

1) گـَـزَل نـڃ؟! دلانا؛گــَـزَل؛ ما ؛ کــَـنِـن * مَرۏچی حَــسَدّان بَــــدَل؛ ما؛ کــَـنِـن

 

2) جهانا مَــــــرۏچـــــــــی گـــَـزَل تِر کــَـنِـن *دلانا مَـــرۏچی بَــدَل تِر کــَـنِـن 

 

3) گـُـلـﭹـن عَـیْـد و رۏچان گلستان کــَـنِـن * دلــَئ دَپْـتــَـران؛ صد دبستان کــَـنِـن

 

4) چَه مِــهْران؛ کــَــبابـِـﭹـن گــَــــزَل جَم کــَـنِـن * بـِـــراتی حَسَـدّان؛ دلا کم کــَـنِـن

 

5) بـِـراسان چَه جنگان؛ واتــَـرّ کــَـنِـن * گــُهار و بـِراسی دلان؛ شـَـرّ کــَـنِــــن

 

6) مَـرۏچی دلان پُر چَه کــَـنـْـدَگْ کــَـنِـن *چَه هانی؛ مُــــریدّان زِنْـدَگ کــَـنِـن

 

7) گــُــلـﭹـن عَـیْـد ؛ یَهـْـــتــَـه مَـرۏچی پَـدا *دلــَئ حال و مالــُـن بـِباتــَــــن فـدا

 

8) دلی مال و حالان ؛ کــُـرْبان کــَـنِت *پَـس و گـۏک و مالان؛ کــُـرْبان کــَـنِت

 

9) پَـهـِلــّی بـِـلـۏ ̈طِـت چَه هَــمْــساهِگان * بـُـراکان بــِـبَـکــْـشِت پَه هَــمْساهِگان

 

10)فـَعولـُن فـَعولـُن فَعولـُن فَعَـل*پَهـِل کــَن دلــَـئ شَیـْر و وزن وگــَـزَل

 

مَـزَنِــﭹــن عَـیـْـد؛ مُبارک بات :▼

 عید سعید قربان | ...

یـڃ مَـزَنِــﭹـــن عَـیـْـد پَه تــَمامِـﭹـن بـِرات و گــُـهار وماسان مُبارک بات

[ ۹۳/۰۷/۱۱ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
ایـّوب ایـّوبی فرزند علی  تحصیلات ابتدایی در: دهستان حمیری

مقطع راهنمایی: بخش ساربوک

مقطع متوسطه( دبیرستان):شهرستانهای  نیکشهر و چابهار

 تحصیلات عالی : زاهدان

اوّلین استادش: جدّ بزرگوارش مولانا عبدالمجید ملازهی سربازی

که الفبای زبان بلوچی را به ایشان آموخت

محل خدمت : آموزش وپرورش در شهرستانهای  زاهدان؛

نیکشهرو چابهاردوسال آغازین خدمت در بخش بنت و روستای دِهان

آثار چاپ شده :

1) دستور زبان بلوچی به فارسی(دستور تطبیقی) :

انتشارات اساطیر: تهران

2) از نجات تا نشاط  :انتشارات بنفام: تهران

3)مجموعه داستانی:زیرپلک نوجوانی

 انتشارات:تفتان؛زاهدان

(فارسی ؛ بلوچی)

4)آموزش شعرکلاسیک(قافیه؛عَروض)انتشارات صدیقی زاهدان فارسی؛بلوچی

آثار دیگر:

1) ضرب المثلهای بلوچی

2) واژه نامه بلوچی به فارسی

3) مجموعه ی طنز سکوت پُر صدای برَره

4) مجموعه اشعاراز رؤیا تا رؤیا( انتشارات تفتان)فارسی ؛بلوچی
[ ۹۲/۰۷/۲۶ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

تَـفْـتان:

یکی ازآتشفــشانهای نیمه فعّـال

جهان است که دراطراف خــــاش قراردارد.تَمِـنْـدان وسَنْگان خیلی

به آن نزدیک اند.برای دیدن این شــگــــــفتی آفرینش تا روستای اِنْـجِـرْ ک درآن سوی دامنه رفتم

دامنه های تَـفْـــتان بسیارشگفت انگیزبوده؛پُـرازگُـل های رنگارنگ؛ لطیف وخوشبو است.  

درختان ومیوه هایش دربلوچستان

نایـاب وبی نظیرند.یکی ازچهره های

زیباودست نخوردهٴ طبیعت بلوچستان

است.بعدازاین عجایب مرزمیرجاوه ؛ زاهدان و

پاکستاناست!درنزدیکیهای


ادامه مطلب
[ ۹۱/۰۲/۲۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

[ ۹۳/۱۲/۰۸ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

هُرْد ﭹـن عید*اُرْدڄن هَیْد

             (هُرْدِیْن هَیْد)

مَرْچی پَدا گۏن سِتْک وُ دل*مَرْچی کَنِن حکّان پَهِل

شعرعیدفطر : ایّوب ایّوبی

        حَکّان پَهِل کــَنِت

1.دۏشی شَپا اِستار وَتی سینْگارْکـُـتَـنْتّ!

 جِنّ وُ مَـلَکْ سَیْل وُ تماشاها شـُتَنـْـتّ!

2. مَــرْچـی گــُـشــَئ ؛گــُلْ شـَنـْـزَگَــنـْـت؛ بـۏهان پَـدا

 مَــئ جَـــمْـبَــران ؛ مِـــهْــران پَـــدا رِڃچـَـنْـتّ اِدا

3. وَشـِّـڃـن تِــرَمْـپّ،گـُـۏن اَوْر وُ نـۏد کایــَنــْت مَــرۏ

نازِڃـــن پَــــری ، سـاز وُ  سُـــرۏد؛ کایَــنْت مَــرۏ!

4. نـَـرمِـڃـن کــَـپُـۏت ؛ چَـمّانی تـیر ما را کــُشـَـنـْتّ!

 مَــرْچی پَـــــدا بازڃن زَهــــیـر؛ مـــا را کــُـشـَـنـْتّ!!

5.مــَرْچی پَـــــدا بــــاگِـڃن گــُلان پُــلِّڃ  جَــنـَـنـْـتّ!

 نــۏکِـڃن گــُلان ؛ نـــۏکِـڃـن گــُـدِڃ جـانـا کــَـنـَـنـْـتّ!

6) شـَــیْـــرانْ دِلــَــئ ،مَــرْچـــی گـــُـشــَـئ مثـــل طـلا

پُــلــِّـڃـن وَطـــن ؛ مَـــرْچــــی نــَـدا ؟ عَـیْـدی دِلا

7. بُـلبُل بُـوان ؛ مَـــرْچی سَـبا سـازڃ پَــدا

 پادا بِرِیْچ ؛ دردی دل وُ رازڃ پَــدا

8. ای بلبُـلان مَــرْچــی دلانْ ؛ وَژْبۏ کــَنِـتّ

 مَـرْچی پَـدا هَـمْساهِگان یـــادڃ کَنِـتّ

9. بــِـراس وُ گــُـهارْ؛ مَرْچی کــَنِــت  ظلما پــَهـِـلّ

مَـرْچـی کــَـنِـت:  پـــِـسّ  وُ بــِـرات ،؛ ماتـا پَـهــِـلّ

10. میـرِڃــن بَـــلۏچ ؛ پــادا  دلا جــَنــَّـت بــِکــَن

زَهْـرِڃن حَــسـدّ وُ کِـڃنَگان آسِڃ بِجَن

11. پادا بلـۏچ ؛ عـَـیْـدِن مَــنی عَـیْـدِن تَهی

رازڃ گـــُشــُن: عَـیْدان ؛ دِلـَئ دِلْ ؛ سَــمْـبَهی!

12.مَرْچی شُتـَگ  رۏچَگ ! دِلـَئ مهمان  چِدا

 دَبُـۏج  وُ سَـحْـرْ ؛  یــادَنـْــتّ مَـنا یــادَنـْتّ تـَرا

13. عَـیْدِن مَنی عَـیْـدِن تــَـهی مَرْچی پَـدا دلْ؛ سَمْبَهی

عَـیْـدِن مَـنی عَـیْــدِن تــَـهی مَـرْچی پَـدا دلْ؛ سَمْبَـهی

( عیدفطر/

یڃ مُبارکِڃن هَــیْد ؛پَه شما بــِرات وُگــُهار و ماتان مُبارکْ باتْ )

[ ۹۳/۰۵/۰۶ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

کــُـرْآنَــئ بَـلـۏچی بَــــدَلْ گــَـپّ =

                         ترجمه ی قرآن به بلوچی:


                           بِسْم الله الرَّحمنِ الرَّحیم

*. شَهْرُرمضان الَّذی اُنْزِلَ فیهِ القرآنْ هُـدَیً لِـلـنّـاسِ وَبَیِّـنٰـتٍ

مِّنْ الهُدیٰ واْلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکـُـمُ الْشَهْرَفَـلـْـیَصُمْهُ وَ مَن کان

مَریضاً أَوْ عَلیٰ سَفرٍفَـعِـدَّةٌ مِن اَیّـامٍ أُخَـریُـریـدُ الـلّهُ

بِـکـُـم الْـیُـسْـرَوَلایُـریدُ بِـکـُـمُ الْعُسْـرَ

وَلِتُـکـْمِـلوا العِـدَّةَ وَلِتُکـَـبِّروالـلّهَ عَلیٰ ماهَـدیٰـکـُـم وَ لَـعَـلَّـکـم تَشْکـُـرُون*

تـرجمه ی بَـلوچی= بَـلـۏچــی بَـدَلْ گــَـپّ

           پَه نام الله که بازْ بَکـْـشـۏک ومهربانِــنـْت

 

(( رمَضانْ ماهِـڃ که یـڃ ماها کــُـرْآنْ یـﭹـر(یڃر) آتْکــَـه

پَـه انسانـَـئ هدایت و راهْـبَـلـَـدْ بَـیَگا گـۏن نِـشانِـیانِـڃ چَـه

هدایت وراهْـبَـلـَـدیِ حَـکّ وباطل؛ گــُـرا

هرکــَـسڃ که چَه شما ماهـا بـِگِــنْدیتّ ؛ رۏچَـگـا

بِـدرایتّ وُ آ کــَـسڃ که مریضِـن یا که سفراهِـنْ؛دِگِه رُۏچان

رُۏچَگ بـِداریتّ؛اللـّها شُمَـئ راحَــتـی لازُمِنت ؛

نه که شُمَـئ زَحْـمَـت و آزارا؛رُۏچَگان پورَه کــَـنِـت و

هُـدایــا مَـزَنْ بِـزانِـتْ که آهِـیا شما را

راهْـبَـلـَـد وهدایت کــُـرْتــَه تا که شما هُـداهــَـئ شُکـْـرا جا بـِـیـارِت))          

ترجمه ی فارسی:

(رمضان ماهی است که درآن قرآن نازل شد جهت هدایت وراهنمایی انسان ونشانه هایی ازهدایت پس آنْ کس از شما که آن ماه را دریابد؛روزه بدارد. وآن کس که مریض یا درسفراست؛روزهای دیگری روزه گیرد.خداوندراحتی شما را می خواهدنه زحمتـتان را؛روزه ها را تکمیل کنیدو بزرگ بشمرید خداوند را چون شما راهدایت کرده است.تا که شکرگزاری نمایید.)

[ ۹۳/۰۴/۰۸ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

هَپْتـَگ = هفته هَپْتَگـَئ رۏچان:   

شمبه اصالتاً کلمه ای است بلوچی که وارد زبان فارسی شده و

ریشه در زبان پهلوی هم دارد:

* شمبه    *یَک شمبه  *  دو شمبه 

 *سَــئ شمبه  * چار شمبه*   پَـنْـشمبه  

جُــمَــه

فصلهای سال: سالــَـئ مۏسُمان:

*بُهار  * گرماگ = تابستان * تاکرِچ  = پاییز * زمستان

ماههای سال: سالـئ ماهان:

·       1بهاران=فروردین

2 هُرد ـن بهشت = اردیبهشت

ۏلـُمان = خرداد

4 سۏچکان  یا  گرماگــَئ لیپّ = تیر 

·        

·        5 اَمـُرداک یا اَمُرداد = مرداد

·          

·       6ساچان = شهریور  7  تاکشان = مهر

8 آبان = گـُـوَکشان 9 آذر = جَلـَکشان

10 دی = سارتان

11  بهمن =گـُوَپْشان یا گـُوَهْران

 12  اسفند = وَشـّـانت

[ ۹۳/۰۲/۱۴ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ایمیل:

ayoob1399@gmail.comبا سلام ( آنچه خواهید خواند) :
ادبـیّات تـطْـبـیـقـی؛فرهنگ؛تاریخ ؛...

توجّـه داشته باشیم:
کلماتی که ریشه ی عربی دارند
بهتراست با رسم الخطّ عربی
نوشته شوندمثال:عـلم.عالم.علما.علوم

بَــلـۏچی گــَـپْسَرانْ : 27 گــَـپْسَـر ◄

معــــــرَّفـــی الفبای زبان بلـــۏچی :
( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ
ز ژ س ش ̈ط ک گ م ن و ۏ هـ
ئ ی ) = ( 27حرف )
(( ڃ - ۏ )) این دو مصوّت درزبان بیشتراقوام
ایرانی دیده می شوند!
گِـڃـشْـتِر بــِـزانِـتْ : (( ڃ)) ë h
یـڃـران/ y ë h r ᾱ n/ ایران
یـڃـرانْشهر/yëhrᾱ nšahr /◄ایرانشهر
شڃـر /š ë h r /شیر وحشی
نه شیر خوردنی!!
دڃـر،مِـڃـن؛دِڃـم؛ رِڃـم؛ نِـڃـم (( ۏ )) ӧw
کـۏر / k ӧ w r/ کور،نابینا
زۏر / z ӧ w r / قدرت ،توان و زور
سُـۏر/s ӧ w r / شور
مُـۏر/m ӧ w r /مورچه
(( ڌ )) Ď ﮈ ◄ در زبان اُردو
●ڌَگار/ Ď a g ᾱ r / زمین کشاورزی
* چَـنْـڌۏکان /čanďӧwkᾱn/ روستایی درکـَـسِرْکـَـنْد(قصرقند)
(( ̈ط )) Ť ﮢـ ◄ در زبان اُردو
● ̈طـگّ / Ťa g g/ حیله گر ؛ شوخ
چـۏ ̈ط آباد/čӧwŤᾱbᾱ d/ اسم یک روستا
●چۏ̈ط /č ӧ w Ť / کج
ڗ = /l o ř/ ◄ ﮌ ◄
لـُـڗ = لـُـﮌ ◄ آب گِـلْ آلـود
ماڗی / m ā ř ī/ آپارتمان ؛ کاخ
برچسب‌ها وب
امکانات وب
کدپرچم

بـلۏچـانـی زُبـان

بلوچانی زبانبلوچانی زبان

یونس ایوبی

بلوچستان بیدار است

شعرناب


لوگوي وبلاگ:

بلوْچانی زُبانلوگو هاي دوستان:

يار دبيرستاني من

< ><>
 وبلاگ مسافران كوشه
< ><>

بلوچی زبان و لبــزانک

چاربهار

دختربلوچی

انجمن اسلامی اهل سنت

دادشاه والفبای زبان بلوچی

www.shereno.com

توهستی تمام من خدای من